Halvårsavstämning för Nya medier

Så här mitt i sommaren är det läge att reflektera över Nordiska museets satsning på Nya medier.

Avdelningen Nya medier består av tre funktioner:

  1. Förmedling och kommunikation
  2. Innehåll och infrastruktur
  3. Teknik och IT-drift.

Vi är just nu fem personer som arbetar här, varav en är avdelningschefen Sven Rentzhog. Avdelningen har tillkommit genom en omprioritering inom museet och personalresurser har tillförts internt. Huvudsaklig uppgift är att driva Nordiska museet framåt på området nya medier, och såväl vara ett stöd för verksamheterna som att bedriva verksamhetsutveckling och genomföra pilotprojekt.

Arbete med nya medier – var börjar man?

Under 2010 tog Sven Rentzhog fram en strategi för hur Nordiska museet i verksamheterna ska arbeta med nya medier, och i den fastställdes tre huvudområden:

  • Öppenhet, kommunikation och delaktighet
  • Dynamisk och nyskapande användning
  • Väl fungerande basinfrastruktur

Precis som andra museer har Nordiska museet en bred verksamhet, bland annat bestående av insamling och dokumentation, förvaltning och utveckling av samlingar och arkiv, utställningar och annan publik verksamhet, forskning och pedagogiskt arbete.

I Nya mediers verksamhetsplan för 2011, som togs fram under det första kvartalet i år, hade vi dels att ta hänsyn till redan pågående och planerade aktiviteter vid museets olika avdelningar och dels till behovet av att flytta fram positionerna inom området genom pilotverksamheter och nysatsningar. Från början har avdelningen Nya medier därför haft ett brett fokus och arbetar både med etablering av verksamhetsstöd och egna utvecklingsprojekt.

Sociala medier

Ett område där museet har behov av att utvecklas är sociala medier, viktiga redskap i arbetet mot öppenhet, kommunikation och delaktighet. Som så många andra hade vi redan börjat använda Facebook, Flickr och Twitter men i relativt liten skala. Gradvis har vi under året samlat trådarna och dels tagit fram riktlinjer för användning av sociala medier och dels förbereder vi nu en mer samlad strategi för hur de ska integreras i verksamheterna.

Handlingsplan för digital kommunikation av museets kunskapsbank

En mer övergripande uppgift, där sociala medier ingår, är att ta fram en handlingsplan för kommunikation av museets kunskapsbank i digitala kanaler. Handlingsplanen tas fram i en pågående process som kräver god förankring i verksamheterna. Det handlar om val av kanaler och metoder, och inte minst om engagemang och insatser från alla avdelningar.

En utmaning är att tidsberäkna insatserna då det handlar om nya arbetsuppgifter. En annan och kanske större utmaning är att hålla samman satsningarna inom ramen för strategi och handlingsplan, och samtidigt bibehålla en personlig och levande kommunikation.

Viktiga erfarenheter får vi genom att sätta igång i pilotverksamheter. Ett sådant exempel är vår Biblioteksblogg som sjösattes i mars. Bloggandet utvärderas efter hand tillsammans med personalen och kunskaperna är värdefulla inför vidareutveckling av bloggen och inför kommande projekt.

Översyn av bildhanteringen vid museet

Som jag berättat om i ett tidigare blogginlägg pågår en översyn av bildhanteringen vid museet. Syftet är att underlätta en dynamisk och nyskapande användning av vår kunskapsbank. I arbetet ingår bland annat att se över villkor för användning av våra bildsamlingar, val av licenser inom Creative Commons licensieringssystem och inte minst att se över vad vi har att förmedla via digitala kanaler (vad finns digitaliserat och tillgängligt?).

…och mycket mer

Förutom ovan nämnda områden tittar vi bland annat närmare på insamling via digitala kanaler i två kommande projekt, där vi samtidigt ser över digital långtidslagring och rutiner för digital arkivering. Vidare arbetar vi med målgruppsanalyser för digitala kanaler, riktade insatser vid avdelningarna (kopplade till respektive verksamheter), digitala produktioner till utställningarna, planering av några större pilotprojekt och det omfattande arbetet med förberedelser av en ny webbplats för museet.

Det är mycket på gång just nu. En hel del arbete återstår innan vi etablerat nya medier i hela verksamheten och vi ställs hela tiden inför nya frågor och utmaningar. Samtidigt fungerar avdelningen som en brygga mellan de olika verksamheterna och pilotprojekten ger viktig kunskap, skapar dialog och väcker nyfikenhet internt.

Redan nu är det tydligt att museets satsning på en avdelning som enbart ägnar sig åt nya medier och verksamhetsutveckling gett en rejäl skjuts åt arbetet med digital kommunikation.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *