Halvårsavstämning för Nya medier

Så här mitt i sommaren är det läge att reflektera över Nordiska museets satsning på Nya medier.

Avdelningen Nya medier består av tre funktioner:

  1. Förmedling och kommunikation
  2. Innehåll och infrastruktur
  3. Teknik och IT-drift.

Vi är just nu fem personer som arbetar här, varav en är avdelningschefen Sven Rentzhog. Avdelningen har tillkommit genom en omprioritering inom museet och personalresurser har tillförts internt. Huvudsaklig uppgift är att driva Nordiska museet framåt på området nya medier, och såväl vara ett stöd för verksamheterna som att bedriva verksamhetsutveckling och genomföra pilotprojekt.

Arbete med nya medier – var börjar man?

Under 2010 tog Sven Rentzhog fram en strategi för hur Nordiska museet i verksamheterna ska arbeta med nya medier, och i den fastställdes tre huvudområden:

  • Öppenhet, kommunikation och delaktighet
  • Dynamisk och nyskapande användning
  • Väl fungerande basinfrastruktur

Precis som andra museer har Nordiska museet en bred verksamhet, bland annat bestående av insamling och dokumentation, förvaltning och utveckling av samlingar och arkiv, utställningar och annan publik verksamhet, forskning och pedagogiskt arbete.

I Nya mediers verksamhetsplan för 2011, som togs fram under det första kvartalet i år, hade vi dels att ta hänsyn till redan pågående och planerade aktiviteter vid museets olika avdelningar och dels till behovet av att flytta fram positionerna inom området genom pilotverksamheter och nysatsningar. Från början har avdelningen Nya medier därför haft ett brett fokus och arbetar både med etablering av verksamhetsstöd och egna utvecklingsprojekt.

Sociala medier

Ett område där museet har behov av att utvecklas är sociala medier, viktiga redskap i arbetet mot öppenhet, kommunikation och delaktighet. Som så många andra hade vi redan börjat använda Facebook, Flickr och Twitter men i relativt liten skala. Gradvis har vi under året samlat trådarna och dels tagit fram riktlinjer för användning av sociala medier och dels förbereder vi nu en mer samlad strategi för hur de ska integreras i verksamheterna.

Handlingsplan för digital kommunikation av museets kunskapsbank

En mer övergripande uppgift, där sociala medier ingår, är att ta fram en handlingsplan för kommunikation av museets kunskapsbank i digitala kanaler. Handlingsplanen tas fram i en pågående process som kräver god förankring i verksamheterna. Det handlar om val av kanaler och metoder, och inte minst om engagemang och insatser från alla avdelningar.

En utmaning är att tidsberäkna insatserna då det handlar om nya arbetsuppgifter. En annan och kanske större utmaning är att hålla samman satsningarna inom ramen för strategi och handlingsplan, och samtidigt bibehålla en personlig och levande kommunikation.

Viktiga erfarenheter får vi genom att sätta igång i pilotverksamheter. Ett sådant exempel är vår Biblioteksblogg som sjösattes i mars. Bloggandet utvärderas efter hand tillsammans med personalen och kunskaperna är värdefulla inför vidareutveckling av bloggen och inför kommande projekt.

Översyn av bildhanteringen vid museet

Som jag berättat om i ett tidigare blogginlägg pågår en översyn av bildhanteringen vid museet. Syftet är att underlätta en dynamisk och nyskapande användning av vår kunskapsbank. I arbetet ingår bland annat att se över villkor för användning av våra bildsamlingar, val av licenser inom Creative Commons licensieringssystem och inte minst att se över vad vi har att förmedla via digitala kanaler (vad finns digitaliserat och tillgängligt?).

…och mycket mer

Förutom ovan nämnda områden tittar vi bland annat närmare på insamling via digitala kanaler i två kommande projekt, där vi samtidigt ser över digital långtidslagring och rutiner för digital arkivering. Vidare arbetar vi med målgruppsanalyser för digitala kanaler, riktade insatser vid avdelningarna (kopplade till respektive verksamheter), digitala produktioner till utställningarna, planering av några större pilotprojekt och det omfattande arbetet med förberedelser av en ny webbplats för museet.

Det är mycket på gång just nu. En hel del arbete återstår innan vi etablerat nya medier i hela verksamheten och vi ställs hela tiden inför nya frågor och utmaningar. Samtidigt fungerar avdelningen som en brygga mellan de olika verksamheterna och pilotprojekten ger viktig kunskap, skapar dialog och väcker nyfikenhet internt.

Redan nu är det tydligt att museets satsning på en avdelning som enbart ägnar sig åt nya medier och verksamhetsutveckling gett en rejäl skjuts åt arbetet med digital kommunikation.

Inspirationsseminarium den 11 maj

Digital kommunikation & kulturarv

Välkommen till ett inspirationsseminarium den 11 maj.

Alla pratar om digital kommunikation, men vad betyder det egentligen för kulturarvssektorn? Vilken kompetens behöver vi för att kunna kommunicera kulturarvet till våra digitala användare? Seminariet vänder sig till alla med intresse för kulturarv och digital kommunikation. Vi tar upp bland annat upp betydelsen av sociala medier, vikten av vägval och strategier, och tittar med hjälp av föreläsarna i framtidskikaren.

Arrangörer: Nordiska museets avdelning Nya medier i samverkan med föreningarna MABBAS och IdeK-labbet.

Läs mer om seminariet >>

Vad gör en digital navigatör?

I januari började jag arbeta vid den nybildade avdelningen Nya medier som digital navigatör. Jag har arbetat vid Nordiska museet sedan 2002, med den nationella funktionen Fotosekretariatet. I alla år har frågor om digital publicering och kommunikation av kulturarvet engagerat mig, och är inte minst sammankopplade med min bakgrund i arkivvärlden där jag bland annat arbetat som producent.

Under januari har Nya medier formats och vi har utifrån den strategi som Sven Rentzhog, avdelningschef, arbetade fram under 2010, lagt grunden till vår verksamhetsplan för 2011. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att sammanställa en handlingsplan för digital kommunikation av Nordiska museets kunskapsbank, att sammanställa en handlingsplan för publicering via andras arenor (andra än våra egna webbplatser), att omvärldsbevaka och att förmedla utåt kunskap som vi inhämtar.

På mitt bord ligger också att titta närmare på museets arbete med förmedling av fotografisk bild. En del av vår strategi handlar om att vår kunskapsbank ska vara så öppen och tillgänglig som möjligt. Då behöver vi se över licensiering (via Creative Commons), avgifter, upphovsrättsliga frågor och inte minst den svåra frågan om fotografiskt verk och bild.

Ytterligare ett område som jag kommer att arbeta med under 2011 rör Nordiska museets samarbete med Wikipedia. Förutom att leverera bilder till Wikimedia Commons vill vi undersöka möjligheterna till samverkan på andra områden. Det finns många goda exempel inom kulturarvssektorn internationellt, som vi ser som förebilder.

Framöver kommer jag att skriva om mitt arbete som digital navigatör här på bloggen. Tillsammans med min chef Sven Rentzhog hoppas vi att bloggen blir en inspirations- och kunskapskälla, och inte minst att den öppnar för dialog kring digital kommunikation av kulturarvet.

Kajsa Hartig, digital navigatör, Nya medier
E-post: kajsa.hartig at nordiskamuseet.se